Informacja


Ta platforma jest rezultatem 24 miesięcznego projektu: “Ecotextyle: Vocational Education and Training on Product Environmental Management for the Footwear and Textile Sector” realizowanego na poziomie europejskim w ramach programu Erasmus Komisji Europejskiej. Celem tego projektu było zebranie organizacji z różnych krajów, ale pracujących nad programami szkoleniowymi w celu trenowania i edukacji w tematyce śladów środowiskowych produktu (PEF) w przemyśle obuwniczym i tekstylnym. W wyniku tego konsorcjum było w stanie opracować niniejszą platformę w celu szkolenia osób odpowiedzialnych za zarządzanie środowiskowe w ramach przedsiębiorstw MŚP i dostarczenia im umiejętności i kompetencji niezbędnych do odpowiedniego kształtowania ich profesjonalizmu na poziomie międzynarodowym lub lokalnym.

Ci użytkownicy, którzy z powodzeniem wypełnią 100% modułów platformy, ćwiczeń i forum otrzymają specjalny certyfikat w języku angielskim potwierdzający ich kompetencje i umiejętności odnośnie tego materiału. Dokument ten dostarczy informacji o nauczycielu, modułach platformy, ilości godzin nauki i instytucji odpowiedzialnej za wydanie certyfikatu.

 

Niniejsza platforma jest efektem współpracy partnerów projektu "Ecotextyle":

  • Centrum Technologii Obuwniczej w La Rioja (Centro Tecnológico del Calzado de La Rioja, CTCR) jest instytucją non-profit institution ulokowaną w Arnedo (La Rioja - Hiszpania), poświęconemu poprawie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez generowanie wartości dodanej, zarówno w procesach produkcyjnych jak i w produktach. Z najlepszym zapleczem w północnej Hiszpanii, nasze centrum jest postrzegane jako ośrodek dla badań, eksperymentów I rozpowszechniania wiedzy. Dodatkowo, posiadamy ponad 100 stowarzyszonych przedsiębiorstw z których 80% to producenci lub sprzedawcy obuwia.
  • Bułgarskie Stowarzyszenie Transferu Technologii i Innowacji (BATTI) jest organizacją non-profit z siedzibą w Warnie. Zadaniem BATTI jest inicjowanie i ułatwianie dialogu pomiędzy instytucjami publicznymi i prywatnymi w celu promowania społecznej i profesjonalnej integracji osób będących w trudnej sytuacji socjologiczno-ekonomicznej tak aby utworzyć fora do wymiany informacji i zapewnić wymianę najlepszych praktyk, transfer doświadczenia ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnej technologii, e-business, rozwiązań internetowych, długotrwałego nauczania, międzynarodowej współpracy i dialogu społecznego, uczestnictwo w inicjatywach mających na celu opracowanie lokalnych i regionalnych strategii rozwoju działając jako pośrednik pomiędzy głównymi przedstawicielami biznesu, sektorem rządowym i pozarządowym itp.
  • Neo Sapiens jest europejską instytucją zajmującą się mobilnością i szkoleniami, której celem jest projektowanie, zarządzanie I wdrażanie projektów edukacyjnych, szkoleniowych, rozrywkowych, kulturalnych i dotyczących mobilności, opracowaniem materiałów do nauczania w celu promocji nieformalnej edukacji i wymiany kulturalnej. Dzięki społecznemu podejściu, organizacja dostarcza jednostkom publicznym, szkołom, organizacjom non-profit i osobom w każdym wieku i pochodzeniu pomocy w prowadzeniu projektów edukacyjnych, rozwoju społecznym i/lub ponadnarodowej mobilności oraz zapewnia personel i zasoby niezbędne do ich wdrożenia.
  • Katedra Inżynierii Przemysłowej i Nauk Matematycznych (DIISM) uczelni Università Politecnica delle Marche jest zaangażowana od wielu lat w studiowanie, badania, eksperymentowanie i nauczanie na temat problematyki LCA i Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Uczestnictwo w projekcie Ecotextyle jest zgodne z prowadzonymi działaniami odnośnie przekazywania innym uzyskanej wiedzy i doświadczenia.
  • Instytut Przemysłu Skórzanego jest jednostką badawczo-rozwojową, której misją jest wspieranie przedsiębiorców branży skórzanej. Nasze laboratoria badawcze oraz zakłady naukowe dostarczają szeroki zakres usług dla biznesu, osób fizycznych I innych centrów badawczych. Nasza wiedza obejmuje takie dziedziny jak: garbarstwo, obuwie, futrzarstwo, tekstylia, barwniki, tworzywa, przemysł spożywczy i ochrony środowiska. Centrum Certyfikacji certyfikuje produkty zgodnie z zakresem akredytacji (AC 055), notyfikacji (JN 1439). Zakres naszych usług jest dostosowywany do potrzeb klientów i obejmuje: analizy, opracowywanie technologii, ekspertyzy, konsultacje, doradztwo, szkolenia, usługi badawcze na zlecenie.
  • Instytut IRCUO został ustanowiony w 1999 w odpowiedzi na wzrastające żądania ze strony firm produkujących skórę I przetwarzających skórę w Słowenii uzyskania przełomowych technologii. Od swego założenia, Centrum Technologiczne było skoncentrowane na studiowaniu nowych metod technologicznych w opracowywaniu I produkcji obuwia, wdrażaniu projektów badawczych współfinansowanych przez fundusze dla centrów technologicznych, oraz wdrażanie usług testowania różnych materiałów aby zredukować ryzyka w trakcie opracowywania produktów.
  • SATRA jest niezależną jednostką badawczą i testującą i czołowym autorytetem w dziedzinie obuwia i skóry. Posiada oddziały w Europie i Chinach służąc klientom na całym świecie, jak również testując produkty i komponenty według europejskich i międzynarodowych norm w różnych sektorach przemysłu. SATRA opracowuje, wytwarza i sprzedaje sprzęt do testowania, opracowuje metody badawcze i oferuje akredytacje, konsultacje, zaplecze badawcze, szkolenia techniczne i systemy zarządzania produkcją.