Dolžina
8 poglavja
  • Omogočiti slušateljem, zaposlenim in managerjem v SME širok vpogled v sistem metodologije analize življenskega kroga in v kompleksnost s tem povezanih problemov.
  • Predstaviti principe trajnosti, še posebej v procesu proizvodnje in sistema trajnostnega podjetja.
  • Predstaviti mednarodno zakonodajo in standarde, ki predstavljajo in diktirajo smernice in protokole za pridobitev in obdržanje posameznih certifikatov.
  • Razčlenjuje kompleksnost LCA metodologije znotraj posameznih okvirjev, hkrati pa omogoča bralcu dostop do specifičnih znanj.

Modul 1 določa osnovne spoznavne elemente za uporabniško skupino brez posebnih izkušenj, sestavljeno iz večinoma dijakov (srednje šole in univerze), zaposlenih in menedžerji v MSP podjetjih iz sektorja obutve in tekstila, ki želijo pridobiti znanje in spretnosti povezane z oceno LCA. Delo obravnava vse večjo kompleksnost, ki zagotavlja literarne smernice in predloge tistim, ki želijo poglobiti znanje in imeti sliko najnovejše znanstvenih in knjižnih izdaj na mednarodni ravni. Pristop, ki ga uporabljajo avtorji, je iterativen in hkrati interaktiven v smislu, da vsako predstavljeno poglavje in/ali odstavek ima svoj pomen in analitično samostojnost, hkrati pa služi kot referenca in vsebuje znanje za razvoj poglavij in nadaljnjih delov.

 

 

Pogosto zastavljena vprašanja