O projektu


Ta platforma je končni rezultat projekta "Ecotextyle: poklicno izobraževanje in usposabljanje o ravnanju z okoljem za obutveni in tekstilni sektor", 24-mesečno partnerstvo na evropski ravni, ki ga financira program Erasmus + Evropske komisije. Namen tega razvojno inovacijskega projekta je bil zbrati organizacije iz različnih držav, ki se ukvarjamo z razvojem programov za usposabljanje in izobraževanje o okoljskega odtisa izdelkov (PEF) na področju obutve in proizvodnje tekstilnih komponent. V ta namen je partnerstvo uspelo razviti to platformo, ki se osredotoča na usposabljanje odgovornih za okoljsko upravljanje izdelkov v njihovih SME, ter jim zagotavlja kurikularne spretnosti in kompetence, potrebne za ustrezen razvoj njihovih poklicnih profilov (na lokalni ali mednarodni ravni).

Tisti uporabniki, ki uspešno zaključijo s vse module, vaje in obrazce,  bodo prejeli poseben certifikat v angleščini, za prepoznavanje kompetenc in spretnosti, pridobljenih s tem gradivom. Dokument bo zagotovil informacije o učencu, modulih platforme, urniku usposabljanja in organizacijah, ki so odgovorne za emisije.

 

 

Ta platforma je rezultat sodelovanja partnerjev projekta "Ecotextyle":

  • Tehnološki center za obutev La Rioja (CTCR) je neprofitna ustanova v Arnedu(Španija), namenjena izboljšanju konkurenčnosti podjetij z ustvarjanjem dodane vrednosti, tako v proizvodnih procesih kot pri izdelkih. Z najboljšimi objekti na severu Španije je center zasnovan kot središče raziskav, eksperimentiranja in diseminacije. Poleg tega imamo več kot 100 pridruženih podjetij, od tega 80% proizvajalcev obutve ali trgovcev.
  • Bolgarsko združenje za prenos tehnologij in inovacij (BATTI) je neprofitna organizacija s sedežem v Varni. BATTI spodbuja in olajšuje javno-zasebni dialog za spodbujanje socialne in poklicne integracije ljudi v težkih socialno-ekonomskih razmerah, zagotavljanje forumov za izmenjavo informacij in najboljših praks, prenos izkušenj s poudarkom na sodobni tehnologiji, e-poslovanju, spletu da bi sodelovali pri pobudah za razvoj politik za institucije in javne svete, ki so odgovorni za razvoj lokalnih in regionalnih razvojnih strategij, da bi delovali kot posrednik med glavnimi predstavniki podjetja, vlade in nevladnim sektorjem itd.
  • Neo Sapiens je evropska ustanova za mobilnost in usposabljanje, katere glavni cilj je načrtovanje, upravljanje in izvajanje izobraževalnih, usposabljanje, razvedrilnih, kulturnih in mobilnih projektov ter učnih gradiv za spodbujanje priložnosti za usposabljanje o neformalnem izobraževanju in medkulturnosti. S socialnim pristopom organizacija zagotavlja javnim subjektom, šolam, neprofitnim organizacijam in posameznikom vseh starosti ali izkušenj, pomoč pri izvajanju projektov za izobraževanje, socialni razvoj in/ali transnacionalno mobilnost ter olajša osebam pri virih, potrebne za njihovo izvajanje.
  • Oddelke za industrijski inženiring in za matematične vede (DIISM) na Politehnični Univerzi v Marchah se že več let ukvarja s študijami, raziskovanji, eksperimentiranja in poučevanje o vprašanjih LCA in krožnega gospodarstva. Sodelovanje v projektu Ecotextyle se ujema z namenom širjenja in izmenjave pridobljenega znanja in izkušenj.
  • Inštitut za usnjarsko industrijo je raziskovalno-razvojni inštitut, katerega naloga je podpora in tehnološka pomoč podjetnikom iz usnjarskega sektorja. Naši raziskovalni laboratoriji v znanstvenih oddelkih nudijo širok spekter storitev za podjetja in posameznike v drugih raziskovalnih centrih. Naše bogate izkušnje zajemajo področja: strojenja usnja, obutve, krzna, tekstila, barvanja, plastike, okolja in živilske industrije. Center za certificiranje potrjuje izdelke v skladu akreditacije (AC 055) in (JN 1439). Naš obseg storitev je prilagojen vašim potreba: analize, razvoj tehnologije, strokovnega znanja, posvet, svetovanja, usposabljanja, pogodbeno raziskave.
  • Zavod IRCUO je bil ustanovljen leta 1999 kot odziv na naraščajoče zahteve podjetij iz obutvene in usnjarske industrijo v Sloveniji s ciljem intenzivnejšega prodora na področjih razvoja in tehnologij. Od ustanovitve se je Zavod osredotočil na študij novih tehnologij pri razvoju in izdelavi obutve in na izvajanje razvojno-raziskovalnih projektov. Mnogi izmed njih so bili sofinancirani s strani raznih nacionalnih in mednarodnih agencij.
  • SATRA je neodvisna organizacija za raziskave in preizkušanje ter vodilni tehnični organ za obutev in usnje. Ima laboratorije v Evropi in na Kitajskem, ki služijo strankam po vsem svetu. SATRA razvija, proizvaja in prodaja testno opremo, razvija testne metode in ponuja akreditacijo, svetovanje, raziskovalne objekte, tehnično usposabljanje in sisteme za upravljanje proizvodnje ter preizkuša proizvode in komponente po evropskim in mednarodnim standardih v številnih industrijskih sektorjih.